بنويس

/ 8 نظر / 2 بازدید
آفتاب پرست

من نوشتم بر باور رود!...يه قلاب بردار برو صيدش کن!...سرگردانی ات را عشق است!

تلخون

اينجا براي از تو نوشتن هوا كم است ...

mA

چی بنويسم؟

bita

بهش گفتم سهممو می خوام...بهش گفتم مرا تو بی سببی نيستی . بهش گفتم با هرکی بد کردم به تو خوبی می کنم ...براش معنی واژه خوبی رو شرح دادم . نفهميد.نفهميدم.نميفهمند.حالا خسته ام. خوابم مياد برم بخوابم .. اگه خوابم ببره ديگه بيدار نمي شم..د ی گ ه ب ی د ار ن م ی ش م.....الهام نگاه کن نوشتم.همين..بی تا

noone

There was a lonesome cowboy.