پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

بارانبهانه بودکه توزیر چتر منتا انتهای کوچه بیاییو دوستیمثل گلیشکوفه کندبر لبان‌مان/ جواد محقق** تکیه داده‌م به میز، دست بر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 13 بازدید
با تو کشف کردم که بهاربرای گرامی داشت تنها یک پرستو می‌آید...پیش از تو، می‌پنداشتم که پرستوسازنده‌ی بهار نیست...با تو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید
من مخاطب خاص ندارد... تو اما هست.انگشت‌های من عاشقانه نیستند دیگر.این را وقتی می‌فهمم که دل‌م پر زده باشد برای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید