پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

خواب ديدم مرده‌ام و ديگر دوست‌ات ندارم. می‌دانی که مرده‌ها نمی‌توانند زنده‌ها را دوست داشته باشند.
/ 14 نظر / 7 بازدید
شايد يك شب ِ ديگر بيايم و دروغ ِ دي‌روز را براي‌ات اعتراف كنم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید
آموزگار:كدام دختر است كه به باد شو مي‌كند؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> كودك:دختر ِ همه‌ي هوس‌ها. آموزگار:باد، به‌اش چشم ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 7 بازدید
يک- من که مانده‌امدو- س مثل دوست‌ات دارم، هنوزسه- دری که باز می‌شودچهار- دستی که انگشت نداردپنج- تو...شش- رد می‌شويم ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 7 بازدید
آه من حرام شده‌ام!با اين همه، اي قلب ِ در به در!از ياد مبر           كه ما                   – من و تو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید
چشم‌ زخمي به سينه‌ي پيشاني نوشت ِ بي‌هوده‌ام مي آويزم،كودكي‌ام را به دوش مي‌گيرم، و مي‌گريزماز اين همه گذشته‌ي بدون ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید
ديديد اين پسر بچه‌ها رو كه تو خيابون جيش‌اشون مي‌گيره؟يواشدر گوش مامان‌اشون يه چيزي مي‌گن...اون‌وفت مامانه دست‌اشون رو مي‌گيره مي‌بره ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید
ما؟دور ایمهم‌ديگه رو دوست داريمبه هم دروغ می‌گيمشبيه هم‌ ايمهم‌ديگه رو دوست داريمزنده‌گی خود امونو می‌کنيمباز ام هم‌ديگه رو دوست ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 9 بازدید
ماهي فروش مي‌گفت ماهي به نرخ درياماهي ببر كه تازه است سيصد تومن، سه ماهیزن گفت: پنج ماهي.ماهي فروش خنديد:«آتش ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید
اردي‌بهشت فصل ِ گنجشك‌هاي كوچكي‌ست كه همين دي‌روز جفت ِ خود را پيدا كرده‌اند. من گنجشك نيستم؛ مي‌دانستي؟<?xml:namespace prefix = ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید
پتو را مي‌پيچد دور خود اش و مي‌نشيند كنار تخت. مي‌روم كنار اش مي‌نشينم. سر ام را مي‌گذارم روي زانوي‌اش. ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
اشتباهات انسان‌های بزرگ قابل احترام است، زيرا ثمر بخش‌تر از حقايق انسان‌های کوچک است!!!و من تمام اشتباهات خود را بدين‌وسيله ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید
هميشه سكوت، اگر ترجيح مي‌دهيم فساد كساني را نپذيريم كه به ما اصرار مي‌كنند چنان باشيم كه نيستيم و نيز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
سرانجام همه از اين افسانه‌ي بي‌معنا ملول مي‌شوند. خدايان خسته‌اند، كركس‌ها خسته‌اند، زخم به گونه‌اي دردناك التيام مي‌يابد.<?xml:namespace prefix = ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 7 بازدید
«و عدالت، ستم ِ معتدلي‌ست»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
/ 7 نظر / 7 بازدید
هر دوشان از دوستان ِ خوب من هستند، سال‌هاي كودكي و نوجواني را كنار هم گذرانده بوديم، روز عروسي نمي‌دانستم ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید
من الهام مي‌خوام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> من الهام مي‌خوام من الهام مي‌خوام ...من الهام مي خواستم من غلط كردم كه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید
درد مي‌كنم.زخم از تو بود، درد از منحافظه، انفجار ِ لحظه‌اي كه كشاله‌ي آوازهاي‌ام را بي دغدغه مي‌سوزد.جمله در اعتبارزن، ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید
دل من مي چرخد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> دل من سرگيجه نمي گيرد دل من...   مادر اش سراغ‌اش را ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 7 بازدید
در تن‌ات كه مي‌آميزم يكي مي‌شوم با تمام ِ طعم‌هاي ناشناس، -    زبان‌ام از فاصله‌ات مي‌شورد.و اين نيز مي‌گذرد،‌بي همه‌گاني ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 7 بازدید
بانو! ببين، باهار اومد، چمنا سبز شدن،‌ ابرا باروني شدنتو ولي نيستي هنوزبانو! ببين، دل ِ ماهي توي تُنگ‌اش پوسيدآفتاب ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 8 بازدید
انسان‌ها هميشه در جهل به سر مي‌برند و سياست‌مدارها در دروغ.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> شخصن جهل را ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
بي تو، اگر، به سر شود. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  
/ 6 نظر / 7 بازدید