لا ريب َ فيهِ

ساس‌های فسقلی‌ی کثافت بورژوا! مغز خر خورده ايد و نمی‌فهميد افتخار هم‌صحبتي با چه کسي را داريد: پسر ام سفير کبير فرانسه، شواليه لژيون دونور، نويسنده‌ی بزرگ دراماتيک، ايبسن دومگابريل رانونزيوی جديد خواهد شد. پسر ام...
توی ذهن‌اش در جست‌ و جوی برگي برنده، دليلي بي برو و برگرد و قانع کننده دال بر موفقيت و تنعم مادی بود:

- ...لباس‌های‌اش را به خياط های لندن سفارش خواهد داد!

ميعاد در سپيده دم - رومن گاری

/ 6 نظر / 2 بازدید
صورتک خیالی

هان!

احمدرضا

اين نوشتن بريده اي از كتاب ها هزار حسن دارد، به گمان من. براي من كتاب كم خوانده ي كم سواد را، كه با ديدن اين بريده ها فكري مي شوم چه اندازه كتاب نخوانده ام، توصيه اي مي شود كارگشا وقت چرخ زدن در كتاب فروشي ها. راستي با ذهنيتي خاص بريده ها را انتخاب كردن لذت غريبي دارد. تجربه اش كرده ام.

احمدرضا

اين نوشتن بريده ي كتاب ها هزار حسن دارد، به گمان من. براي من كتاب كم خوانده ي كم سواد، كه با ديدن اين بريده ها فكري مي شوم چه اندازه كتاب نخوانده ام، توصيه اي مي شود كارگشا وقت چرخ زدن در كتاب فروشي ها. راستي با ذهنيتي خاص بريده ها را انتخاب كردن لذت غريبي دارد. تجربه اش كرده ام.

گرفتار

اين رومن گاری نفس آدم را می برد. خداحافظ گاری کوپر را که خواندم فهميدم او طنز را به کمال رسانده و بقيه بايد بروند جلو بوق بزنند.

ادریس یحیی

در ذالک الکتاب که هدی الللمتقين اش کار دست همه داده انگار نوشته اند که ايها الناس! مراقب دل هرزه گردتان ( که کلی توفير دارد با هرزه) باشيد. يک دولوی پيک احمق پرشهوت براحتی عنقش را منکسر ميکند آنهم کاملا؛ قانونی . بنابر اين يکی يکی براشان برقصانيد که نه شيرينی زياد دلشان را بزند نه اشتهای زياد دلشان را قرص کند به جهيدن به ماديان بی زين و تاختن. القصه که کالنعام بل هم اضل..

این من بودم! ( هم )

اگر مادرم شوهر يا معشوقی می داشت من ناچار نبودم سرتاسر عمرم در کنار اين همه چشمه از تشنگی هلاک شوم. - ميعاد در سپيده دم -