جان


  
نویسنده : الهام ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :


 


نیستی

؟


  
نویسنده : الهام ; ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :


 

 


Уже второй. Должно быть, ты легла.

В ночи Млечпуть серебряной Окою.
Я не спешу, и молниями телеграмм
мне незачем тебя будить и беспокоить.
Как говорят, инцидент исперчен.
Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете. И не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.
Ты посмотри, какая в мире тишь.
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
векам, истории и мирозданью.

\\Владимир Маяковский

1930
 

It’s deep into the night. You must have gone to bed.
The Milky Way lit up in celebration.
No need to rush. I have no reasons left
to stir you with the lightning of communications.
So to say, the incident dissolved.
The love boat smashed against reality.
We’re even. And we should absolve
mutual hurts, grudges and anxieties.
What eerie silence, as if the world went numb.
The sky bequeathed to us its constellations.
In moments like these I’d like to be the one
with centuries, and history and the creation.

  
نویسنده : الهام ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :


 


آن سال‌ها، توی کتاب‌های فیزیک می‌نوشتند: سرما، چیزی نیست، جز نبود گرما

 

 

  
نویسنده : الهام ; ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :


 

 

نوشته‌یی بنویس...

"من خواب دیدم که گوشی تلفن را که برداشتم، صدای تو بود پشت خط، گفتی که می‌آیی و من دوست داشتم که بیایی. به همه‌ی آدم‌های دنیا گفته بودم که میایی؛ تمام قرارهام را گذاشته بودم برای بعد، برای بعد از آن که تو آمده باشی و منتظر نشسته بودم که بیایی.
تمام شب، تمام روز، اما نمی‌آمدی و شماره‌ت را که می‌گرفتم، مثل همیشه سکوت بود آن سوی سیم‌ها. ولی من منتظر مانده بودم هنوز."

بیدار که می‌شوم، نیستی و من می‌گردم بین تمام شماره‌هایی که از تو دارم و هیچ‌کدام را نمی‌گیرم. فردا برمی‌گردم خانه و تو باز این‌جا، دیوار به دیوار 7 سال سکوت، می‌مانی...

 

  
نویسنده : الهام ; ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۸ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :